สั่งซื้อและชำระเงิน

ตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ลูกค้าจำเป็นต้องให้ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลก่อน เพื่อทำการซื้อสินค้าต่อไป


  เบอร์มือถือสำหรับรับ OTP (จำเป็น)

  กรอกรหัส OTP (จำเป็น)


   

  ข้อตกลงความรับผิดเรื่องลิขสิทธิ์

 • ผู้สั่งงานขอรับรองว่างานที่สั่งให้บริษัททำนี้ ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำโดยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/ หรือสิทธิของผู้ใด ทั้งนี้ หากมีบุคคลใดกล่าวอ้างว่างานที่สั่งนี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ ผู้สั่งงานตกลงปกป้องบริษัทจากข้อเรียกร้องนั้น โดยผู้สั่งงานตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทและรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัท

 • Size อาจมีการคลาดเคลื่อนจาก ตารางSize บวก ลบ 1 นิ้ว และ สี/งานพิมพ์ อาจมีการคลาดเคลื่อนจาก แบบที่ Approve แล้ว 5-10%

 •  

  [mo_verify_phone]

  Top