4 STEP FOR NEW DESIGNER

การสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ > กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

 • ชื่อ – นามสกุล
 • อีเมล์
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • วันที่ลงทะเบียน
 • ธนาคารที่ใช้รับโอนเงินค่าส่วนแบ่ง
 • เลขบัญชี

กรุณาอ่านข้อตกลง ก่อนการกดสมัครสมาชิก

ช่องทางการชำระเงินเเละส่งหลักฐาน

 • ทำการชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวน 490.- บาท
 • ส่งหลักฐานการโอนได้ทางช่องต่างๆ ดังนี้

    : @12tprint

    : 12tprint

 • เสร็จเรียบร้อย เข้าสู่ STEP 3

การละเมิดลิขสิทธิ์

 • ไม่ควรนำผลงานของผู้อื่นมาหรือคัดลอกดัดแปลงแล้วอ้างเป็นสิทธิ์ของตน
 • มีการละเมิดสิทธิ์เกิดขึ้น หรือหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 12t ซึ่งเป็นเพียงช่องทางในการเผยแพร่ผลงานและเนื้อหาเท่านั้น จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ชนิดของไฟล์

สำหรับผลงานในรูปแแบบดิจิตอล (กราฟฟิค)

 • เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ คมชัด ความละเอียดสูง นักออกแบบควรบันทึกภาพตามลักษณะไฟล์ดังนี้

สำหรับผลงานที่ไม่ใช่รูปแแบบดิจิตอล (ภาพวาด,ภาพสีน้ำ)

 • สเเกนภาพต้นฉบับ

ช่องทางการส่งผลงาน

  : @12tprint       หรือ          : 12tprint@gmail.com

ค่าตอบแทน

สมาชิกจะได้รับรายได้เป็นค่าส่วนต่างจากราคาตั่งต้นของสนค้าแต่ละชิ้นจากผลงานของคุณโดยผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ ของ 12t

การตัดรอบจ่ายค่าตอบแทนและช่องทางการโอนเงิน

12t จะตัดรอบรายได้ทุกๆวันสุดท้ายของแต่ละเดือน และจะโอนค่าตอบแทนในวันที่ 15-20 ของเดือนถัดไป โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น ซึ่งสมาชิกจะต้องแจ้งเลขบัญชีที่ถูกต้อง หากเกิกการผิดพลาดเนื่องจากการให้ข้อมูลผิด ทาง 12t จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะไม่มีการโอนเงินทดแทนใดๆทั้งสิน

   : 064-117-2476             : @12tprint         

   : 12tprint                         : 12tprint@gmail.com

Top