ระบายดีมีรางวัล โครงการดีๆ เพื่อตอบเเทนสังคมโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย x 12tprint

ระบายดีมีรางวัลไปกับ12tprint

โครงการ “ระบายดี มีรางวัล” เปิดจินตนาการ ผ่านงานศิลป์ ระบายสีกระเป๋าผ้า

โครงการคืนความสุขให้สังคมของมูลนิธิสร้างเสริมไทยและเวบไซต์ 12tprint.com โดยผ่านจินตนาการของน้องๆ ที่ขาดโอกาสทางสังคมที่มูลนิธิสร้างเสริมไทยดูแลอยู่ ซึ่งโครงการ “ระบายดี มีรางวัล” นี้ก็นับเป็นอีก 1 โครงการดีๆ ในกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ของเด็กๆ ในบ้านต่างๆ ที่มูลนิธิสร้างเสริมไทยได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ปลูกฝังการสร้างกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ผ่านงานศิลปะภาพระบายสี เพื่อให้น้องๆ ได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อมั่นและมั่นใจที่จะสร้างสรรและทำประโชน์ให้สังคมในภายภาคหน้า หล่อเลี้ยงจรรโลงสังคมด้วยคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาอย่างมีสำนึกในจิตสาธารณะอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์และวิธีดำเนินโครงการ

โดยโครงการ “ระบายดี มีรางวัล” นี้ เป็นโครงการที่เวบไซต์ 12tprint.com  โดยบริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด ได้ร่วมทำโครงการฯ กับมูลนิธิสร้างเสริมไทย โดยทำการส่งกระเป๋าผ้าให้กับโรงเรียน สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ รวม 20 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางด้านศิลปะ จินตนาการและความคิดสร้างสรร โดยให้น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถวาดและระบายสีตามความคิดและจินตนาการได้เต็มที่ลงบนกระเป๋าผ้า โดยที่ทางเวบไซต์ 12tprint.com และมูลนิธิสร้างเสริมไทย จะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลและของรางวัลที่ระลึกสำหรับโครงการฯ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

หมดเขตส่งภาพประกวด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการประกวด 22 พฤศจิกายน 2564

ผลตอบรับและความคาดหวัง

จากจำนวนของผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ร่วมจัดโครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงความสนใจและความตั้งใจของน้องๆ และโรงเรียน สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้เวบไซต์ 12tprint.com โดยบริษัท ทัช ปริ้นท์ติ้ง รีพับลิค จำกัดและมูลนิธิสร้างเสริมไทย ขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการจัดโครงการดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นนี้ต่อไป

รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายปฏิพัทธ์ โตนันท์

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหลาสกุล     

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กหญิงกนกรัตน์ เรืองรัตน์       

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

รางวัลชมเชย

 

เด็กหญิงจิรัญญา ขมวดทรัพย์  
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ / มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงศศิมณฑน์ สายศรี     

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระชาชูปถัมภ์

รางวัลชมเชย

สถานเเรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี

รางวัลชมเชย

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรชัย

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย จังหวัดนนทบุรี)

ผลงานของน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่

ร.ร.บ้านไทยสามัคคี

สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

บ้านราชาวดีชาย จังหวัดนนทบุรี

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

บ้านเด็กชายปากเกร็ด

โรงเรียนประชาบดี

โรงเรียนปัญญาวุฒิกร

โรงเรียนเศรษฐเสถียร

Top