นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง 12tprint (“12tprint.com” “เรา ” หรือ “เว็บไซต์”)  มีนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานเว็บไซต์ เว็บไซต์จะใช้การจัดการ ควบคุม และปกป้องรักษาข้อมูลที่ท่านให้แก่เว็บไซต์ในขณะที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์และทางเลือกต่าง ๆ ที่ท่านมีการเข้าถึง เพื่อการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลของท่าน

(i) ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เว็บไซต์ทำการจัดเก็บข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อการอนุญาตให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการของเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บจะมีรายละเอียดหลักๆ ต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนในการเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงทางเลือกต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล (e-mail) เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการขอเว็บไซต์

1.2 ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการขาย / ประชาสัมพันธ์ / ติดต่อ ในการส่งเสริมการขายหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หรือ เพื่อติดต่อผู้ใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ กรณีมีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อความเหมาะสมของการให้บริการ เว็บไซต์อาจจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด อีเมล (e-mail) ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทปฏิบัติอุปกรณ์ ฯลฯ

1.3 ข้อมูลการชำระเงิน
การได้มาซึ่งข้อมูลของบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อการชำระเงินเพื่อการซื้อหรือบริการของเว็บไซต์ เว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์จะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ทั้งนี้ การชำระเงินจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองด้านการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(ii) วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

เว็บไซต์จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์
  • เพื่อยืนยันความถูกต้องความเป็นเจ้าของบัญชีแท้จริงป้องกันการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
  • เพื่อรวบรวมสถิติของการใช้บริการเว็บไซต์
  • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น (Promotion) หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆโยชน์ต่างๆรวมทั้งข้อมูลโฆษณาจากผู้ร่วมธุรกิจทั้งหลายของเว็บไซต์
    เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อวิเคราะห์ในการทบทวนและปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์
  • เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาการให้บริการในอนาคต

(iii) ข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้

เว็บไซต์จะไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เว็บไซต์มีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางโอกาสเว็บไซต์อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดผู้ใช้บริการในการใช้บริการต่างๆอันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เว็บไซต์สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ผู้ใช้บริการมีการใช้บริการใดๆหรือเปิดบัญชีผู้ใช้กับเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการรายอื่นในบางกรณี เพื่อการช่วยเหลือเว็บไซต์ในการให้บริการอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ได้ดำเนินการตรวจสอบโดยแน่ใจว่าผู้ให้บริการรายอื่นมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

(iv) การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย

เว็บไซต์จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลเกิดการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆจากบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเว็บไซต์ เว็บไซต์ขอปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

(v) การเปิดเผยข้อมูล

เว็บไซต์จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริการของเว็บไซต์หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์สงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีการแจ้งให้ทราบในกรณีที่เว็บไซต์แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ในข้อสำคัญๆ โดยจะมีประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Top