บริษัท คลิก วัสดุก่อสร้าง จำกัด

118,500.00 ฿

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 42242000983 วันที่ 30/1/2020 จำนวนเงิน 70,500.00 บาท
เลขที่ 42212002630 วันที่ 19/3/20220 จำนวนเงิน 48,000.00 บาท

รวม 2 ฉบับ จำนวนเงิน 118,500.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รหัสสินค้า: click-cons หมวดหมู่:
Top